Առցանց թեստային աշխատանք

1. Սխալներնուղղեք.

վախումեմ- Վախենում եմ
բազմիցսանգամ-բազմիցս
հազվադեպէպատահում- հազվադեպ պատահող
ուրիշայլմարդիկ-ուրիշ մարդիկ
խոսքըքեզէվերաբերվում- խոսքը քեզ է վերաբերվում
ճապոնուհիմարզուհի- ճապոնացի մարզուհի
ձերպես- ձեզ պես
իօգուտ-հոգուտ
խոստովանվել-խոստովանել
փախնել,-փախչել
կապնվել-կապվել
զանգվել,-զանգել
երիցսանգամ,-երիցս
ներէդնում,-ներդրում
դուրսգնալդուրս,-դուրս գնալ
ներսմտավներս- ներս մտնել
թողել-թողնել
սիրահարվելմեկիվրա- սիրահարվել մեկին

  1. Այսմասերըմիացներով` բառերկազմեք.

հոգի+վիճակ-հոգեվիճակ
հոգի+ որդի-հոգեորդի
ոգի+ավորված-ոգևորված
տարի+վերջ-տարեվերջ
գինի+ավետ-գինավետ
ոսկի+վառ – ոսկեվառ
ալի+հեր:-ալեհեր

 

3. Հետևյալբառակապակցություններիիմաստըմեկբառովարտահայտեք.

ա. գետիսկիզբառնելուտեղը- գետաբերան

բ. ծովիջրերիհետքաշվելը-ծովափ

գ. լեռանստորինմասը-ստորոտ

դ. ձկներիխումբը-վտառ

ե. գորտիձագ-շերեփուկ

4. Մաքուրբառինառնվազն 5 հոմանիշգրեք:

Մաքուր- Անարատ, ջինջ, վճիտ,բյուրեղային,զուլալ

5. Կապույտիերանգներմատնանշողբառերգրեք:

Երկինք, ծով, երկնագույն:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s