Պատմություն

Հարցը՝ Երբ ՝ տեղի ունեցել Վիեննայի վեհաժողովը:Ներկայացրեք դր ընդունած հիմնական որոշումները:Ովքեր և ինչ նպատակով ստեղծեցին Սրբազան դաշինքը:Բարենորոգումների ուղիով ընթանալով՝Անգլիան ինչ արդյունքներ արձանագրեց 19-դ առաջին կեսին:

 

Պատասխան՝ Վիեննայիվեհաժողովըտեղիէունեցել 1814-1815 թթ. ԱվստրայիքաղաքՎիեննայում  Նապոլեոնիհաղթածպետություններիղեկավարներիկողմից: Վեհաժողովիմասնակիցներըկարծումէին, որՄեծհեղափոխությունը  խախտելէԵվրոպայիբնականոնկյանքը:Նրաքնորոշեցինվերականգնելնախկինկարգը՝իշխանությունըվերադարձնելովտապալվածարքայատոհմերինուիշխանականտներին:Պայմանավորվեցիննաևհամատեղուժերովպայքարելնորհեղափուխությանդեմ: Սրբազանդաշինքըստեղծվեցեվրոպականգահակալներիհամար: ԱյնտեղգերիշխումէինՌուսաստանը,ԱվստրիանևՊրուսիան: Համատեղջանքերովնրանք  1820-1830 թթ. ճնշեցինհեղափոխականշարժումներն  Իտալիայում, Լեհաստանում:  19-դառաջիկեսինԱնգլիաննույնպեսկարիքուներ  բարենորոգումների: Արդրունաբերական  հեղաշրջմանհետևանքովմեծապեսփոխվելէր  հասրակությանտնտեսականևընկերայինկառուծվածքը: Առաջացելէինձեռներցիներ  ևբանվորներիդասակարգերը, որոնքունեինբազումչլուծվածհիմնախնդիրներ: Ձեռներցներըևբանվորներըձկտումէինմանսնակցությունունենալ  պետականկյանքին: Համառպայքարիցհետոխորհրդարանը 1832թ. ընդունեցնորընտրականօրենք, որըզգալիորենընդլայնեց  ընտրողներիթիվը՝  ի հաշվիանշարժգույքունեցողանձանց:Սակայնբանվորներըչստացանընտրականիրվունքևպայքարըշարունակեցին: Բարենորոգումներիմյուսասպարեզըտնտեսությանազատանկացումնէր, այսինքն՝ազատձեռներցության  ևտնտեսականմրցակցության  խոչընդոտողզանազանարգելքներիվերացումը:Անգլիայումարտահանումներըավելիշատէինքաններմուծումները:Դահնարավորությունէրտալիսփոխհատւցելուգյուղատնտեսությանկորուստները: ԱյսճանապրովէլԱնգլիանդարձավաշխարհիամենազատականտնտեսությունունեցողերկիրը: Անգլիանպաշտոնապեսվարումէրազատառևտրիքաղաքականություն:ԱյսպիսովբարենորոգումներովԱնգլիանոտքդրեցարդյունաբերականհասարակությաննորշրջափուլ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s