Նյարդային համակարգի դերը մարդու կյանքում

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”https://www.slideshare.net/elenhovhannisyaan/ss-28084872″ title=”նյարդային համակարգի դերը մարդու կյանքում” target=”_blank”>նյարդային համակարգի դերը մարդու կյանքում</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/elenhovhannisyaan” target=”_blank”>elenhovhannisyaan</a></strong> </div>

Կենսաբանություն

Կյանքի ամենապարզ մակարդակը կոչվում է մոլեկուլ:Հաջորդ կարգաբանական միավորը բջիջն է:Բջիջների  մի միյանց միանալով առաջանում են  հյուսվածքներ:Գոյունթյուն ունեն չորս տեսակի հյուսվածքներ:Միևնույն կառուծվածքով նման և միևնույն ֆուկցիան կատարող կառուծվածքը:Միևնույն ֆունկցիա կատարող օրգանները առաջացնում են օրգան համակարգ այրունատար համակարգ:
Նյութերը լինում են 2 տեսակի օրգանական և անօրգանական CHO(ածխածին  ջրածին թթվածին):

Բակտերիանները  կոչվում են նախակորիզավորներ կամ պրոկարոտներ, որովհետև կորիզ չունեն:Բակտերիան արտաքինից  պատված են  թաղանթով ունեն մտրակ կամ մտրակներ,որոնց շնորհիվ է ունի ցիտոպլազմա և կորիզանյութ:
Բակտերիանները ըստ սնման եղանակի լինում են  երկու տեսակի Ավտոտրով և հետերոտրով:
Ավտրոտրոֆ բակտերիանները արևի լույսի շնորհիվ  անօրգանական նյութերից սինթեզում են օրգանական նյութեր:
Հետերոտրոֆները  սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով:հետերոտրոֆները լինում են 2 տեսակի մանկաբույծներ և սապրոֆիտներ:
Մենք նաև կատարել ենք կաթի և մածունի փորձ:

Սնկերի թագավորությունը ընդգրկում է  100 հազարից ավել տեսակներ:Սնկերը չեն կատարում ֆոտոսինթեզ:Սնկերին բնորոշ հատկություններն են ` նյութափոխանակության արդյունքում միզանյութի առաջացումը և այլն: Սնկերը ըստ կառուծվածքի բազմազան են: Սնկամարմինի հողում գտնվող մասը կոչվում է հողային սնկամարմին:Արտաքին մասը սունկ:Բայց դրանք նույնպես կազմված են հիֆերից պարզապես ավելի խիտ են: Սնկերը հիմնականում բազմանում են անսեռ եղանակով է վեգետատիվ, այսինքն սպորերով:Սպորերը զարգանում են սպորանգիումներում,որոնք ձեվավորվում են  հողի վեևում գտնվող հիֆերում:Սնկամարմինը հողից կլանում է  ջու0ր և  հանքային  լուծված միացություններ,որոնք նրանցից անցնում են բույսի արմատներին:Սնկերը կիռառվում են նաև սննդի մեջ:

Մենք կատարել ենք մի փորձ:Մի քանի օր հացը պահելուց հետո այն բորբոսնել է և մենք մանրադիտակով նրան ուսումնասիրել ենք:Մենք տեսել ենք բորբոսի վրայի սպորերը:

Քարքարոսներ

Քարքարոսները համարվում են թազումային մատմիներ:Թազոմը կազմված է անկերից և գռիծուռներից:Սունկը վերցնում են ք ներծծում ենք հանքային աղերը և ջորը փոխանցում ենք ջրիմուռին,որն էլ իր հերթին կատարում է ֆոտոսինթեզ, կանանչ գունանյութի քլորոֆիլի շնորհիվ :Անօրգանական նյութերից սինթեզում է օրգանական նյութեր:քարքարոսները համարվում են օդի ցուցիչներ:

Ջրիմուռներ

Ջրիմուռների կառուծվածքը.

Բազմաբջիջ ջրիմուռնեիր հիմնական հատկանիշը համարվում է իսկական հյուսվածքների և օրգանների` ցողունների, տերևների ու արմատների բացակայությունը Այդպիսի` հյուվածքների և օրգանների չմասնատված մարմինը կոչվում է թալոմ:
Շատ դեպքերում թալոմի բջիջներն արտաքինից ծածկված են հաստ պատով, որը կազմված է թաղանթանյութից և պեկտինային նյութերից: Ջրիմուռների սննդառությունը հիմնականում ավտրոտրոֆն է:բայց կան նաև անգույն ջրիմուռներ:Նրանք գույն չունեն որովհետև ապրում են խորություններում որտեղ արևի լուս չի թափանցում և նրանք սնվում են հետերոտրոֆ եղանակով:

Մամուռները հանդիպում են բոլոր լեռնային գոտիներում և բուսական համակեցություններում: Աճում են հողի, ժայռերի, քարերի, ծառերի, տարբեր շինությունների վրա, քաղցրահամ գետերում, նաև մեր ջերմոցում:Ընկեր Անուշը ջերմոցից փոքրիկ մամուռ վերցրեց որպեսզի մենք ուսումնասիրենք:
Մամուռները առաջանում են  ռեզոիդներից որոնցից դուրս է գալիս գամետոֆիտները:Նրանց վրա առաջանում է իգագկան սեռի բջիջ և արական սեռի բջիջ:Արականում առաջանում են բջիջներ:Արական բույսը բացվում է և ջրի օգնությամբ բջիջները դուրս են գալիս և գնում իգական բույս:Երբ բջիջնեը մտնում են իգական բջջի մեչ միաձուլվում են և առաջանում է սպրոֆիտ,որն էլ իր հերթին տուփիկը բացվում է և սպորերը թափվում են հողի մեջ և առաջանում է ռեզոիդ:

Պտերանմաները կառուծված են սեռական և անսեռ հերթափոխով:Տերևի նեքևում գտնվում է սպարուգրումները որոնց մեջ հասունանում է սպորերը: Բարենպաստ պայմաններում այն ծլում է և առաջանում է մեծ թիթեղ:Նրա վրա զարգանում են արական և իգական բջիջներ:Որոշ պտերանմանների սպորներ ունեն տարբեր չափսեր:

Մենք պտերանմաններից մի փոքրկ ուսումնասիրություն են կատարել:Վերցրել ենք մմի տերև և հետազոտել:Երբ մանրադիտակով այն տեսնում էս,կարծես փոքրիկ սրտիկ վրան նկարած լինի:

Ձիաձետներ
Ձիաձետները առաջացել են պսիլոֆիտներից:Ժամանկակից ձիաձետները բազմամյա խոտաբույսեր են:Գարնանը ձիաձետներից աջում են կոճղեր:

Մերկասերմ բույսերՄերկասերմ են կոչվում այն բույսերը որոնք ձևավորվում են բույսեր
Փշատերևների բազմացումը  տեղի է ունենում հետևյալ հեղանակով:Սոճին երկսեռ է և քամու օգնությամբ փոշոտվող բույս է:Երիտասարդ,կարճացած ընձյուղների վրա առաջանում են իգական և արական կոներ:

Արական կոներ
Արական կոները որոնք տեղակայած են  երիտասարդ ընձյուղների հիմքում,ունեն առանցք,որը ամրացված է թեփուկներով:Վերջիններիս  ստորին մասերում գտնվում են երկուական փոշեպարկերորոնց մեջ ձևավորվում են արական միկրոսկոպները:

Իգական կոներ
Իգական կոները փոքր են և կարմրավուն:”Իգական կոների թեփուկները զույգերով սերտաճուն են:Ոշ գարնանը կամ ամռանը  քամու բերած առատ փոշին ընկնում `է իգական կոների  թեփուկների վրա:

Ծածկասերմերի կառուծվածքը

 


Ծածկասերմերի մարմինը բաժանվում են ընձյուղային և արմատային համակարգերի:Արմանատային համակարգըներկայանում է կողային և գլխավոր արմատներով:Ընձյուղայինկը կազմված է ցողունից, նրա վրա գտնվուղ տերևներց ու  բողբոջներց:

Ծածկասերմերի բազմացումը
Ծածկասերմ բույսերի սեռական բազմացման օրգանը ծաղիկն է:Ծաղիկը իրենից ներկայացնում է ձևափոխված ընձյուղ:Ծածկասերմերի որոշ բույսերի ծաղիկները երկսեռ են: այսինքն ունեն և վարանդ և առէջներ:միյուսները ունեն կամ իգական վարսանդ կամ արական առէջով ծաղիկներ:

Միաշաքիլավորներ:Միաշաքիլավորները  տարբերվում են երկշաքիլավորներից:1. Միաշաքիլավորները ունեն փնջաձև արմատային համակարգ,2.տերևները մեծ մասմաբ  պարզ են ,3 ծաղիկները եռադմապիտ են:
Երկշաքիլավորների դաս
Երկշաքիլավորների բնորոշ հատկություններն են,1  առանցքային արմատային համակարգը  զարգացած է կողային արմատներով,2 տերևները ինչպես պարզ են  այնպես էլ բարֆ ջղեր ցանցաջիղ դասավորությամբ,3 ծաղիկները հնգանդամ են կամ  քառանդամ,4  հասունացաց սերմերի  էնդոսպերմը  լավ է արտահայտված  մի շարք ընտանիքի մոտ, սակայն լոբազգիւների և  բարդածաղկավորներիմոտ զարգացումը թոււյլ է արտահայտված:

Մենք նաև սովորել ենք ծաղիկներ տնկել:Ընկեր Անուշը մեզ մանուշակներ էր տվել որպեսզի մենք տնկենք:Մենք շատ հաճույքով տնկեցինք:

ИзображениеИзображениеИзображение

Ալպյան մանուշակ

Ալպյան մանուշակի`այդ հիսքանչ  ծաղկող բույսի  ժողովրդականությունը  տարեցտարի աճում է: Տնային պայմաններում աճեցնում են երկու տեսակ` պարսկական ալպիական մանուշակ և եվրոպական :  Երկու տեսակն էլ գրավիչ են իրենց հիանալի յուրօրինակ ծաղիկներով: Պարսկական ալպյան  մանուշակը ծաղկում է ձմռանը: Ա. մանուշակը  բազմայա բույս է, այն ձևավորում է պալարասոխուկ: Պալարները տափակակլորավուն ձևի են 15սմ տրամագծով: Պալարը աճի միայն մի կետ ունի և նրա վնասվելը բույսի  մահվան պատճառ դառնում:

Գույների տեսականին շատ լայն է. ստեղծվել է ձյունասպիտակ ծաղկի հիբրիդ, վարդագույնի երանգներից մինչև մուգ կարմիր, բորդո և մանուշակագույն:  Ծաղկելը տևում է երկար`մինչև  3,5 ամիս: Կախված տեսակից, տնային պայմաններում  ծաղկելը սկսում է հոկտեմբերի կեսերից մինչև մարտի վերջը:

Ծաղկման շրջանում ա.մանուշակի համար անհրաժեշտ է լուսավոր, բայց ոչ արևոտ,  զով սենյակ: Օպտիմալ ջերմաստիճանը ձմռանը 10 – 14 աստիճան է: Ավելի բարձր ջերմաստիճանը կարող է վատ ազդել բույսի վրա: Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ա.մանուշակին պետք է ցողել ջրով ամեն օր, բայց որ ջուրը չկաթի  պալարասոխուկի բողբոջային մասի և ծաղիկների վրա :

Ջրելը.

Ա.մանուշակը ջրում են հավասարաչափ, չթողնել հողը շատ չորանա կամ շատ ջուր մնա թաղարում: Ջրել միայն  փափուկ,  տան ջերմաստիճանի ջրով ,ջուրը չպիտի կաթի  պալարասոխուկի բողբոջային մասի վրա: Թոռոմած ծաղիկները կամ դեղնած տերևները չի կարելի  կտրել դանակով կամ մկրատով, այլ «պտտեցնելով» զգուշորեն պոկել` փորձելով չվնասել աճման տարածքը:

Ուշ գարնանը` ծաղկման շրջանի ավարտից հետո, գալիս է հանգստի շրջանը: Հունիսին պալարը մերկանում է: Սովորաբար տերևների դեղնելը սկսելուն պես ջրելը զգալի պակասեցնում  են, ջրում են հազվադեպ `չթողնելով հողը շատ չորանա: Ա. մանուշակի արմատները չեն մահանում, նրանք կենսունակ են: Թաղարը հանգստի ընթացքում դնում են ստվերոտ տեղ:

Երբ սկսում են հայտնվել երիտասարդ տերևները, սովորաբար դա հունիս-օգոստոսն է, ա.մանուշակը տեղափոխում են նոր հողային խառնուրդի մեջ: Տեղափոխումից հետո բույսը նորից դրվում է լուսավոր տեղ: Ուշադրություն դարձրեք, որ տեղափոխման ժամանակ պալարները խորը չթաղվեն հողի մեջ, մեկ երրորդը, նույնիսկ կեսը պետք է մնա հողի մակերեսին, դա բարենպաստ է անդադառնում բույսի հետագա ծաղկմանը: Բույսի թաղարը հարկավոր է ընտրել`  հաշվի առնելով պալարասոխուկի չափսերը:

Դեղնող տերևներ, ամուր և առողջ ծաղիկներ.

Պատճառը` ամենահավանականը տաք չոր օդն է : Ա. մանուշակը վատ է տանում   17 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանը: Այլ պատճառներից  կարող են լինել ոչ բավականաչափ ջրելը կամ չափից դուրսИзображение